Posts Tagged ‘สินเชื่ออิสลามเพื่อชำระหนี้’

วิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลให้ประชาชนระดับรากหญ้าที่หาเช้ากินค่ำทั้งใน ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมรวมถึงพ่อค้าแม่ค้า ประสบปัญหารายได้ไม่พอกับรายจ่าย สภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยดังกล่าว ส่งผลให้ประชาชนต้องมองหาแหล่งเงินกู้นอกระบบ เพื่อนำมาดำรงชีวิตให้อยู่รอดปัจจุบันเงินกู้นอกระบบ เฟื่องฟูมาก ในยุคเศรษฐกิจตกต่ำ เพราะเป็นตัวช่วยให้แก่ผู้ที่ต้องการเงินมาใช้จ่ายและเพื่อมาดำรงชีวิต และเพื่อความอยู่รอดของปากท้อง แหล่งกู้เงินด่วนนั้นที่พึ่งยามยากของพ่อค้าแม่ค้า เกษตรกร กลุ่มคนที่มีรายได้น้อย ธนาคารอิสลาม ผู้ให้บริการ สมัครสินเชื่อธนาคารอิสลาม ประเภทสินเชื่อเพื่อคนรากหญ้า สินเชื่อเพื่อสนับสนุนสังคมและชุมชนให้มีเงินทุนในการประกอบอาชีพสุจริต เพื่อสร้างรายได้และพัฒนารายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน ธนาคารอิสลาม ผู้ให้บริการ สมัครสินเชื่อธนาคารอิสลาม ได้มีโครงการสินเชื่อรากหญ้า iBank เป็นโครงการสินเชื่อของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ที่เป็นการสนับสนุนสังคมและชุมชน เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนเงินทุนแก่คนจน ผู้ประกอบอาชีพสุจริตที่มีรายได้น้อยทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นท้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล เพื่อเป็นทุน สำหรับผู้ สมัครสินเชื่อธนาคารอิสลาม ประเภทสินเชื่อรากหญ้า ในการดำเนินธุรกิจ หรือขยายกิจการขนาดเล็ก ที่ไม่ขัดต่อหลักชะรีอะฮ์ เพื่อให้เกิดการค้า การลงทุน หรือการผลิตที่มีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นคั่งในการประกอบอาชีพ ทำให้เกิดการพัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ ความเชี่ยวชาญ และการจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการออมเงิน และมีวินัยทางการเงินเพื่อก้าวเข้าสู่ระบบการเงินตามปกติได้ โดยให้มีการประเมินผลโครงการทุกๆ 6 เดือน นับจากวันที่ได้มีประกาศให้บริการอย่างเป็นทางการ

คุณสมบัติของผู้ขอ สมัครสินเชื่อธนาคารอิสลาม ประเภทสินเชื่อรากหญ้า iBank

เป็นบุคคลธรรมดาที่ได้รับการรับรองจาก ผู้ประสานงานธนาคาร (Bank Coordinator)ว่าเป็นคนดีมีความประพฤติดี ฐานะยากจน ประกอบอาชีพสุจริตและไม่ขัดหลักศาสนา แต่ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ มีความซื่อสัตย์ ขยันขันแข็ง ใช้จ่ายอย่างประหยัด และไม่เคยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากระบบสถาบันการเงิน หรือนายทุนนอกระบบมาก่อน

-เป็นบุคคลที่สามารถเชื่อได้ว่าจะสามารถชำระหนี้ให้กับธนาคารได้

-อายุของผู้ขอสินเชื่อเมื่อรวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้จะต้องไม่เกิน 60 ปี กรณีมีผู้ร่วมขอสินเชื่อให้ถืออายุที่ต่ำกว่าเป็นเกณฑ์

-มีถิ่นที่อยู่และสถานที่ประกอบอาชีพหรือให้บริการที่มีหลักแหล่งแน่นอน สามารถติดต่อได้

-กรณีผู้ขอสินเชื่อ เป็นผู้ที่ได้รับเงินทุนจากโครงการกองทุนหมู่บ้านของรัฐบาล ต้องแสดงหลักฐานให้เห็นได้ว่าเงินที่ได้รับมายังไม่เพียงพอ จึงจะสามารถขอสินเชื่อจากธนาคารได้

-อาชีพที่จะได้รับการพิจารณาสินเชื่อ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติของผู้ค้ำประกันและเงื่อนไขการค้ำประกัน

-เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับ และเชื่อถือจากผู้ประสานงานธนาคาร หรือธนาคาร

- กรณีเป็นผู้ขอสินเชื่อรายบุคคล การค้ำประกันสามารถกระทำเฉพาะราย ได้ไม่เกิน 1 ราย

- ต้องไม่เป็นพนักงานธนาคาร ผู้ประสานงานธนาคาร (Bank Coordinator) หรือ เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (Field Oficer)

วงเงินสินเชื่อที่ ผู้ สมัครสินเชื่อธนาคารอิสลาม ประเภทสินเชื่อรากหญ้า iBank วงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 5,000.- บาท (ห้าพันบาท) สูงสุดไม่เกิน 200,000.- บาท (สองแสนบาท)/ราย

 

คำค้นแนะนำ

 

สินเชื่อบุคคล เจมันนี่                             ประกันภัยรถยนต์

สินเชื่อ เกียรตินาคิน                              ทำประกันภัยรถยนต์

บัตรเครดิตออมสิน                                 ประกันภัยบ้าน

บัตรกดเงินสดออมสิน                            ประกันอัคคีภัยบ้าน

สินเชื่อบ้าน                                            เครื่องรูดบัตรเครดิต

รีไฟแนนซ์บ้าน                                       สมัครบัตรกดเงินสด

สินเชื่อรถยนต์                                       สมัครสินเชื่อ

รีไฟแนนซ์รถยนต์                                  สมัครบัตรเครดิต